HewaDi (2019-2022)

Hewadi

Hewadi var et pilotprosjekt i Malawi og Etiopia.

Department of Climate Change and Meteorological Services (DCCMS) i Malawi og Ethiopian Meteorological Institute (EMI) i Etiopia har det nasjonale ansvaret for værvarslings- og klimatjenester i sine respektive land. Basert på deres behov og i samarbeid med dem, er vårt felles mål å øke kvaliteten på værvarslings- og klimatjenestene og styrke landenes beredskap og forebyggingsevne for å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i vær og klima. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige og brukbare tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig. Aktivitetene bidrar også til å FNs bærekraftsmål.

I 2019 startet FN arbeidet med å prioritere globale digitale fellesgoder som et viktig middel for å nå bærekraftsmålene. Digitale fellesgoder er i dette prosjektet lokasjonsbaserte værdata og programvare som blir nyttig i det fremtidige arbeidet med å bedre forholdene i lavinntektsland.

FN-initiativet Digital Public Goods Alliance (DPGA) godkjente værdatasettet bak yr, fra Meteorologisk institutt, som et digitalt fellesgode i 2021.

Norad ønsket at Meteorologisk institutt skulle vurdere hvordan våre globale, gratis og tilgjengelige værdata kunne bidra til bedre værtjenester i utvalgte land i Afrika. Dette har vi utforsket i et pilotprosjekt i 2019-2021.

Fra vårt samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Malawi og Etiopia, har vi fått en klar forståelse av at bruk av digitale fellesgoder for å bygge bedre vær- og klimatjenester må gjøres sammen med kompetansebygging knyttet til utvikling av vær- og klimatjenester, vurdering av kvaliteten på værvarslene (verifikasjon) og kunnskap om bruk av digitale tjenester, spesielt knyttet til formidling av brukbar værinformasjon. SOFF vil være en viktig komponent i dette (både for bedre værvarsler og tilgang til observasjoner for å verifisere disse).

I andre prosjekter bygger vi meteorologi- og klimakunnskap ved å bruke egenutviklet verktøy som er i daglig bruk på MET. Denne måten å samarbeide på blir svært godt mottatt i partnerlandene. I HewaDi vil vi bygge videre på denne erfaringen. Verdensbanken og WMO er også fornøyd med denne måten å samarbeide på. Aktivitetene bidrar til GFCS (WMO Global Framework for Climate Services) ved å styrke disse nasjonale institusjonene og å gi dem autoritet i vær- og klimaspørsmål.

Vi prioriterer å bygge gjensidig tillit og etablere gode relasjoner. Dette gjør det mulig å samarbeide tett og ærlig om utfordringer i de meteorologiske tjenestene. Fra pilotprosjektet merket vi oss at fagpersonene i samarbeidslandene tar eierskap til resultatene og til planlegging av fremdriften, og vi får positive tilbakemeldinger. På den måten legger vi til rette for kontakt mellom våre respektive fagpersoner og at prosjektet tilpasses kapasiteten og behov til de nasjonale institusjonene.

Det gjenstår arbeid før vårt API med værdata kan brukes i større skala, være tilgjengelig mer lokalt i forhold til afrikanske brukere, utvikle et nettbasert forum for tilbakemeldinger og samarbeid, samt utvikle en mer brukervennlig dokumentasjon.

I 2022 deles pilotprosjektet “Weather and climate services in Africa as digital public goods” i to: Et kompetansebyggingsprosjekt for utvikling av nyttige vær- og klimatjenester, HewaDi og et teknisk prosjekt for å forbedre APIet under DPGA.

Hva betyr HewaDi

 

Malawi AirlinesFlyplassen i Blantyre